İnovasyon ve Teknoloji

 

Teknoloji Yol Haritası

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, geleceğin teknolojilerini ve savunma sanayimizin stratejik hedefleri doğrultusunda kazanılması gereken yetkinlikleri Teknoloji Yol Haritası (TYH) ile takip etmektedir. Alan uzmanlarının görüşleriyle yıllık bazda güncellenen Şirketimizin Teknoloji Yol Haritası, stratejik hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik yürütülen AR-GE projelerini, Üniversite ve Sanayi İşbirliği alanlarını ve akademik çalışma konularını yönlendiren temel planlama araçtır.

Ar-Ge ve Teknoloji İşbirliği Talepleri

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ülkemiz havacılık ve uzay sanayisinin gelişmesine öncülük etme misyonu doğrultusunda, araştırma, teknoloji geliştirme, eğitim ve öğretim faaliyetlerini temel alan gelişim modeline göre bilimsel ve teknolojik işbirliklerine önem vermektedir.

 

Bu kapsamda, ''Web Başvuru Takip Sistemi'' aracılığıyla, yenilikçi fikirlerinizi, Ar-Ge proje önerilerinizi, Ar-Ge ve teknoloji odaklı işbirliği taleplerinizi iletebilirsiniz.

 

Başvuru için tıklayınız.

Akademik Çalışma Konuları

Lisans son sınıf öğrencilerinin akademik danışmanları rehberliğinde Şirketimiz uzmanlarının da sanayi danışmanı olarak görev aldığı “Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projesi” faaliyetlerine destek verilmektedir. TUSAŞ personelinin Teknoloji Yol Haritası (TYH) ile ilişkili yüksek lisans ve doktora çalışmaları şirketimiz tarafından desteklenmektedir.

Üniversite Sanayi İşbirliği Protokolleri

Üniversite ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii arasında, eğitim, öğretim ve araştırmaya ilişkin işbirliğini geliştirme, belirlenen konularda ortak araştırma ve geliştirme projeleri başlatma, ortak konferans, seminer, sempozyum, çalıştay, panel gibi bilimsel aktiviteler organize etme gibi işbirliği faaliyetlerine yönelik esas ve kuralları belirlemek üzere protokoller imzalanmaktadır.

Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) kapsamında, şirketimizin ihtiyaç duyduğu konularda tezli lisansüstü eğitim alacak öğrencilerin Şirketimiz tarafından sağlanan olanaklarla, savunma alanında nitelikli personel olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Teknoloji Merkezleri 

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Teknoloji Merkezleri aracılığıyla, öncül Ar-Ge misyonuna bağlı olarak, Türkiye ve dünyadaki yenilikçi gelişmeler ile ilgili uygulamaları inceler. Gerekli olduğu ön görülen yenilikçi uygulamaların şirkete kazandırılmasını sağlamak için proje çalışmaları yürütür. İlgili teknolojilerin yerlileştirilmesi ve şirketimizin küresel ölçekte sürdürülebilir rekabet edebilmesine katkıda bulunmak için konsept çalışmaları yapmayı hedeflemektedir.

Özkaynak AR-GE Projeleri 

Şirketimizin kendi ihtiyaç ve tercihleri doğrultusunda kendi öz kaynağıyla bir kısmını ya da tamamını finanse ettiği ve Şirketimiz personeli tarafından yürütülen Ar-Ge Projeleridir. Söz konusu projeler için ulusal ve uluslararası fonlardan destek sağlanabilir. Öz kaynak Ar-Ge projelerinin faydaya dönüşümü esastır.

Tematik Çalıştaylar

Belirli teknoloji alanlarında uzman olan öğretim üyeleri ile ilgili Şirket uzmanlarının bir araya getirilmesi sağlanarak, Şirketimizin stratejik hedefleri ve Teknoloji Yol Haritası doğrultusunda belirlenen öncelikli çalışma konularında birlikte ön proje tanımlarını oluşturmaları amacıyla çalıştaylar düzenlenmektedir. Çalıştaylar sonrasında ön proje tanımları değerlendirilerek uygun görülen konularda projeler başlatılması için işbirliği görüşmeleri sürdürülmektedir.

Kritik Teknolojiler

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, savunma sanayimizin stratejik hedefleri doğrultusunda özgün ürünlerde kullanılan sistemlerin / alt sistemlerin yerlileştirilmesi için çalışmalar yürütmektedir. Yerlileştirme faaliyetlerinde etkinliğin ve farkındalığın artırılabilmesi için bu çalışmalar yakından takip edilmektedir. Hali hazırda ürünlerimizde kullanılan veya yeni ürünlerimizde kullanılması hedeflenen kritik sistem / alt sistemlerin yerlileştirilmesi için yol haritaları hazırlanmaktadır. 

TUSAŞ'ın özgün ürünleri kapsamında tedarik edilen ve yerlileştirilmesi planlanan ürün / sistem / bileşen, malzeme ve prosesleri sunmak üzere hazırlanan “TUSAŞ Özgün Ürünlerinde Kullanılan ve Yerlileştirilmesi Planlanan Ürünler Raporu” yerlileştirme sayfasında yayınlanmıştır.