TUSAŞ ÖĞRENCİ PROJE TAKIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI

TUSAŞ Öğrenci Proje Takımlarını
Destekleme Programı

Üniversitelerdeki öğrenci proje takımlarının teknoloji odaklı Ar-Ge ve inovasyon proje önerilerinin bütçe ve sanayi danışmanlığı ile desteklenmesi için TUSAŞ Öğrenci Proje Takımlarını Destekleme Programı yürütülmektedir.

 

Proje yürütecek öğrenci proje takımlarının, üniversiteleri bünyesinde kurulu ve proje konusunda faaliyet gösteren bir Öğrenci Topluluğuna bağlı olması beklenmektedir.

 

Başvuru Belgeleri

 

 • Proje Önerisi Formu
 • Topluluk Tanıtım Dosyası: Önerilen projeyle topluluk çalışmalarının uyumunun değerlendirilmesi amacıyla; topluluğun faaliyet alanlarını, misyonunu, vizyonunu, geçmiş çalışmalarını / projelerini vb. içeren doküman olarak sunulması beklenmektedir.
 • Rektörlük Onay Yazısı: İlgili yazıda, Öğrenci Topluluğu Başkanı ve Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı bilgileri ile Öğrenci Topluluğunun ilgili üniversitede resmi olarak kurulu olduğunu beyan eden ifadenin yer alması gerekmektedir.
 • Proje Ekibindeki Öğrencilerin İlgili Öğrenci Topluluğuna Üye Olduklarını Gösterir Resmi Belge
 • Proje Ekibindeki Öğrencilerin Özgeçmişleri
 • Proje Ekibindeki Öğrencilerin Transkriptleri

 

Başvuru Yöntemi

 

Proje başvurularının iki dönem halinde sadece Kasım ve Şubat aylarında, Proje Akademik Danışmanı (Proje Yürütücüsü) tarafından usi@tai.com.tr e-posta adresine Proje Önerisi Formunun gönderilerek gerçekleştirilmesi gereklidir.

 

Başvuru Şartları

 

 • Başvuru yapan öğrenci proje takımı, üniversite bünyesinde kurulu ve proje konusunda faaliyet gösteren bir Öğrenci Topluluğuna bağlı olmalıdır.
 • Proje ekibinde en az bir lisans, en az bir lisansüstü öğrenci ve Proje Akademik Danışmanı (Proje Yürütücüsü) olması zorunludur. Sadece ilgili Öğrenci Topluluğuna üye olan öğrenciler proje ekibinde yer alabilir.
 • Proje ekibinde en az 5 öğrenci bulunmalıdır.
 • Proje konusunda TUSAŞ’a sponsorluk desteği başvurusunda bulunulmamış olması, daha önce TUSAŞ’tan sponsorluk desteği alınmamış olması ya da yurt içinde TUSAŞ’ın sponsor olduğu / olacağı bir etkinlikte (yarışma vb.) proje çıktılarının kullanılmaması esastır.
 • Başvuru dönemi dışında yapılan ve aşağıdaki koşullardan en az birini sağlayan başvurular da değerlendirmeye alınır:
  • Proje ekibindeki öğrencilerden en az birinin proje ekibinde yer aldığı LIFT UP Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projesinin yürütülmüş olması
  • Proje ekibindeki öğrencilerden en az birinin proje ekibinde yer aldığı TUSAŞ BAP projesinin yürütülmüş olması
  • Proje ekibindeki lisans öğrencilerinin not ortalamalarının aritmetik ortalamasının 4 üzerinden en az 3,25 veya 100 üzerinden en az 82,50 olması
  • Proje ekibindeki lisans öğrencilerinden en az birinin yazarları arasında yer aldığı, ulusal ya da uluslararası bilimsel toplantılarda (kongre, sempozyum, çalıştay, konferans vb.) sunulmuş ve tam metni basılmış bildirinin olması
  • Proje ekibindeki öğrencilerden en az birinin yazarları arasında yer aldığı, ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide kabul edilmiş / yayımlanmış makalenin olması
  • Havacılık ve uzay sektörüne yönelik ulusal ya da uluslararası bir yarışmada, proje ekibindeki öğrencilerden en az birinin dereceye girerek ödül almış olması
  • Proje kapsamında havacılık ve uzay sektörüne yönelik yurt dışında düzenlenecek bir yarışmaya başvuru yapılacak olması ve ilgili yarışmanın en az beşincisinin düzenleniyor olması
  • Yerleşkesinde TUSAŞ ofisinin bulunduğu bir üniversitenin Öğrenci Topluluğu olması

 

Değerlendirme Kriterleri

 

 • Projenin Ar-Ge Niteliği ve Yenilikçi Yönü
 • Projenin TUSAŞ’a Sağlayacağı Fayda
 • Nitelikli İnsan Kaynağı Geliştirme Potansiyeli
 • Araştırma Sonuçlarının Gelecek LIFT UP Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projesi / TUSAŞ BAP Çalışmalarında Kullanılma Potansiyeli

 

Süre

 

 • Proje süresi en fazla 12 (oniki) aydır.

 

Bütçe

 

 • Projeler için vergiler dâhil, kurum payı hariç, brüt asgari ücret tutarının en fazla 6 katı kadar bütçe tahsis edilmektedir. Üniversitenin ilgili bölümü üzerinden hesaplanan kurum payı bedeli, kurum payı hariç proje toplam bütçesinin en fazla %15’i olacak şekilde ayrıca hesaplanmaktadır.
 • Destek bütçesinin oluşturulmasında aşağıdaki kalemler masraf olarak kabul edilmektedir:
  • Makine-Teçhizat
  • Sarf Malzeme
  • Hizmet Alımı
  • Seyahat
  • Kurum Payı

 

Proje Ekibi (Proje Akademik Danışmanı (Proje Yürütücüsü) ve öğrenciler), Sanayi Danışmanı ve konuyla ilgili diğer uzmanların katılım sağladığı ve nihai proje konusu ile kapsamının belirlendiği müzakere / başlangıç toplantısı düzenlenerek mutabık kalınan projeler başlatılmaktadır.