KVKK

KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca TUSAŞ-Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğüne uygun olarak kişisel verilerin işlenmesinin ve muhafaza edilmesinin taşıdığı sorumluluğun bilinciyle ve hassasiyetiyle hareket etmektedir.

TUSAŞ olarak kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde Kanuna ve dürüstlük kuralına uygun davranılmasına özen gösterilmekte olup bu Aydınlatma Metni ile TUSAŞ’ta işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

A. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

TUSAŞ, Kanun hükümleri ve ilgili düzenlemeler uyarınca işlediği veriler bakımından Veri Sorumlusu sıfatını haizdir.

TUSAŞ’a aşağıda yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşabilmeniz mümkündür.

Adres            : Fethiye Mah. Havacılık Blv. No: 17, 06980 Kahramankazan – Ankara           

Telefon          : +90 (312) 811 18 00

Fax                 : +90 (312) 811 14 25

İnternet Sitesi Adresi  : www.tusas.com

Kayıtlı E-posta Adresi: tusas.tebligat@tusas.hs03.kep.tr 

 
B. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

TUSAŞ ile ilişkinizin mahiyetine göre isim, soyisim, doğum yeri, doğum tarihi, fotoğraf, kimlik numarası, adres, e-posta, telefon, çağrı merkezi kayıtları, fatura bilgileri, banka hesap numarası, IBAN numarası, tesislere giriş ve çıkış esnasındaki kontroller kapsamında edinilen araç bilgileri, HES kodu, işyeri ve organizasyonda alınan görsel kayıtlar ve internet sayfası erişimine ilişkin kullanıcı adları, loglar ile logları içeren siber güvenliğe ilişkin veriler, denetim izleri, IP adresi verileriniz işlenebilmektedir.


C. İŞLEME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

TUSAŞ tarafından elde edilen kişisel verileriniz, Kanuna uygun olarak ve Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde aşağıda yer verilen amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlenebilecektir.

 • TUSAŞ tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya icrası, etkinlik yönetimi, tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması veya icrası,

 • TUSAŞ tarafından reklam, tanıtım da dâhil olmak üzere tüm kurumsal aidiyet çalışmalarının yürütülmesi kapsamında fotoğraf ve kişisel verilerin işlenmesi,
 • İlgili mevzuat ve sözleşmeler kapsamında personel veya aday personel verilerinin işlenmesi ve staj/mesleki eğitim/burs/eğitim programı faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • İlgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve mevzuatlarla tanımlanan diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 • TUSAŞ tarafından sunulan ürün, hizmet ve sağlanacak desteklerden faydalanacak ilgili kişiler için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında kişisel verilerin işlenmesi,

 • TUSAŞ tarafından sunulan ürün, hizmet ve sağlanacak desteklerden faydalanacak ilgili kişilerin kullanım alışkanlıkları, beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması veya icrası kapsamında kişisel verilerin işlenmesi,

 • TUSAŞ’ın meşru menfaatlerinin, hukuki ve ticari güvenliği ile fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması.

 

D. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

TUSAŞ tarafından kişisel verileriniz farklı iletişim kanalları ile farklı hukuki veya ticari sebeplere dayanarak, fiziki veya elektronik ortamlarda, size fayda sağlanması, TUSAŞ içi gerekliliklerin yerine getirilmesi ve/veya faaliyetlerin sürdürülmesi, geliştirilmesi veya mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak toplanmakta ve muhafaza edilmektedir.


E. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

TUSAŞ tarafından kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; pay sahiplerimize, iştirak ve bağlı ortaklıklarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve mevzuat uyarınca yetkili kamu kurumlarına veya üçüncü kişilere bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak Kanunda ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Kanunun 8 inci maddesine uygun olarak aktarılabilecek, yurtiçinde ve yurtdışında işlenebilecektir


F. İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

TUSAŞ, Kanunun 11 inci maddesi uyarınca tarafınıza tanınan hakları kullanabilmeniz konusunda gerekli hassasiyeti göstermekte olup Kanun uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verilerinizin işlendiği durumlarda buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu istek kapsamında yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespite olanak sağlayacak gerekli bilgiler ile Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.tusas.com/yasal/kvkk adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak formun imzalı bir nüshasını kisiselveri@tai.com.tr e-posta adresine veya TUSAŞ-Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş., Fethiye Mahallesi, Havacılık Bulvarı No:17 06980 Kahramankazan-Ankara adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanunda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu TUSAŞ’ın kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi olan tusas.tebligat@tusas.hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Belirtilen usulde iletilen başvurularınız Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarınız ilgili Kanunun 13 üncü hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.
Veri Sorumlusu

TUSAŞ - Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.

 

 Veri Sahibi Başvuru Formu